Privacybeleid C-Supply

Algemeen

Het Privacybeleid van C-Supply (A.I.M.S. Maatschappelijke zetel, Frank van Dyckelaan 17, 9140 Temse) is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft. C-Supply is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

C-Supply kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker, voor een van haar partners, die in dat geval verantwoordelijke voor de verwerking is. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partners in kwestie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de C-Supply website(s) en mobiele applicaties ("apps"), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.
Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via contact@c-supply.be

Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die C-Supply verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en apps. Alsook de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s) en apps, en via uw gebruik van producten en diensten. Anderzijds betreft dit Privacybeleid van C-Supply ook de persoonsgegevens die u aan ons overmaakt via andere kanalen zoals onze antwoordformulieren, contractdocumenten of via mailverkeer.

Wij verzamelen de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:

 • Contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met C-Supply hebt afgesloten, de prijs, ..
 • Facturatiegegevens: zoals bijvoorbeeld reeds opgemaakte facturen van aankopen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte van C-Supply of voor uw facturen en orders.
 • Het beheer van onze website en onze apps (met inbegrip van het en beheer en de toegang tot het deel van onze website gereserveerd voor onze klanten).
 • In bepaalde gevallen, om u te informeren over de producten en diensten van C-Supply.
 • Het onderling combineren van uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld onze producten en diensten, promoties en speciale acties aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.
 • De observatie, evaluatie en blijvende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale acties. ZO kan u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan algemene of specifieke marktonderzoeken, zo u dat wenst op anonieme basis.
 • De bescherming van de rechten, eigendom en veiligheid van C-Supply, haar klanten of derden (met inbegrip van de strijd tegen fraude, het beheer van geschillen of juridische procedures).
 • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van C-Supply.
 • De boekhouding van C-Supply
 • Het beheer van onze schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of de overdracht van schuldvorderingen kunnen wij de door u overgemaakte persoonsgegevens combineren met informatie (inclusief persoonsgegevens) die wij van derden en/of uit publieke bronnen verkregen hebben om de inning te optimaliseren en de meest geschikte inningsmethode te bepalen (bijvoorbeeld minnelijke schikking of gerechtelijke inning).

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens communiceren?

Uw persoonsgegevens worden enkel gecommuniceerd aan de volgende derden om voormelde doelstellingen uit te voeren:

 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen).
 • Bevoegde instanties

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer:

 • De verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw vraag (bijvoorbeeld wanneer u ons gevraagd hebt om u een offerte te bezorgen voor onze producten en diensten).
 • De ondernemingen en tussenpersonen op wie wij een beroep doen voor het beheer van onze schuldvorderingen (bijvoorbeeld innen, overdracht van schuldvorderingen).
 • De verwerking is nodig om te beantwoorden aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of vragen om informatie vanwege publieke overheden).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden voor onbeperkte termijn bewaard. U kan dit zoals bovenvermeld vragen ze te verwijderen. Echter zijn wij verplicht om uw facturatiegegevens 7jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Alsook houden we contractgegevens gedurende 10 jaar bij na beƫindiging van uw contract om juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs bij eventuele geschillen.

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden, geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens verzameld door C-Supply:

 • Het recht op toegang tot, rechtzetting of schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking of een beperking van de verwerking te bekomen
 • Het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt overgemaakt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, te verkrijgen en de communicatie ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld indien u geen direct marketing meer via e-mail wenst te ontvangen

U kan deze rechten uitoefenen via onze website klik mail te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart naar contact@c-supply.be

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Weet dat de uitoefening van voormelde rechten tot gevolg kan hebben dat C-Supply haar contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen, of in het algemeen, u niet meer haar producten en/of diensten (of deze van haar partners) kan leveren
Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons contacteren op voormeld adres of kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Het gebruik van cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door C-supply, naar ons Cookiebeleid.

Netwerkbeveiliging

C-Supply stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te vrijwaren:

 • Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
 • Het interne netwerk van C-Supply is beveiligd door een secure firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Veiligheid is ook uw zaak:

 • Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan uw collega's. Verander ook regelmatig uw paswoord.
 • Laat uw pc, tablet of smartphone niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie.